Regulamin sklepu internetowego www.sklep.panmarwood.pl określający warunki i zasady realizacji zamówień, zakupu, płatności, dostawy i reklamacji składanych za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl

 

Rozdział 1 . Warunki Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.panmarwood.pl jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, zarejestrowana przy ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, NIP 684-00-08-202, Regon 370009017, KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000004314, Bank Pekao SA II o. Krosno 96 1240 1457 1111 0000 1930 4045

1) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: www.sklep.panmarwood.pl, dalej zwanym „Sklepem internetowym”.

2) Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

3) Do złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4) W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania Sklepu internetowego przez użytkownika poinformowanego o wykorzystywaniu plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie, oznacza zgodę na instalowanie przez Sklep internetowy plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zasady korzystania z plików cookies przez Sklep internetowy opisane są szczegółowo w polityce cookies.

5) W ramach korzystania ze Sklepu internetowego niedozwolone jest zamieszczanie treści bezprawnych a w szczególności:
- obscenicznych lub wulgarnych;
- nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową,  orientację seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujących bezwyznaniowość;
- godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
- niezgodnych z tematyką Strony;

- zawierających dane osobowe osób trzecich, bez zgody tych osób;
- zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej, bez zgody tych osób.

6) Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika. Ponadto Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w dostępności i korzystaniu ze strony powstałe z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego lub z powodu konieczności okresowej modyfikacji lub konserwacji Sklepu internetowego lub usunięcia awarii.

7) W sprawach związanych z  realizacją zamówienia Konsument może skontaktować się z Sprzedawcą poprzez email zd@panmar.pl  lub pod numerem telefonu 13 437 37 56, a także osobiście w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Podkarpackiej 16B, 38-400 Krosno.

 

Rozdział 2 . Opis produktów

1) Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż wyrobów drewnianych oraz akcesoriów. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2) Ceną wiążącą dla Kupującego i SKLEPU INTERNETOWEGO jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt. Przy cenie uwidoczniony jest koszt dostawy.

3) Mimo dołożenia wszelkich starań SKLEP INTERNETOWY nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru. 

4) Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu.

 

Rozdział 3 . Zasady zamawiania towarów

1) Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

b. każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych

2) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z zakupem towaru oraz do wykonywania wszelkich innych praw i obowiązków Kupującego.

3) Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego www.sklep.panmarwood.pl są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

4) Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5) Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

7) Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki , jest uwidoczniona w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.

8) Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu tj. faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w formularzu zamówienia.

9) Do realizacji zamówienia konieczne jest dokonanie przedpłaty w całości za zamówiony towar.

10) W przypadku towarów produkowanych na zamówienie (podłogi drewniane, blaty drewniane) kupujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia przed rozpoczęciem produkcji. Pozostałą kwotę kupujący wpłaca przed wysyłką towaru, nie później niż 7 dni po potwierdzeniu gotowości zamówienia do wysłania.

 

Rozdział 4 . Realizacja zamówienia

1) Przyjęcie zamówienia na produkty wytwarzane na zamówienie (podłogi drewniane, blaty drewniane) potwierdzane jest pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania zadatku, o którym mowa w pkt. 10 roz. 3.

2) W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. 

3) W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w Roz. 6, pkt. 6 Regulaminu jest niemożliwe, sklep internetowy informuje o tym fakcie Kupującego. 

4) Umowa sprzedaży towaru pomiędzy SKLEPEM INTERNETOWYM a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

 

Rozdział 5 . Anulowanie zamówienia

Sklep internetowy może anulować zamówienie, jeżeli:

1) Kwota należności za zamówienie lub kwota zadatku do zamówienia nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego proformy do zamówienia. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,

2) Gdy z przyczyn nie dotyczących Sklepu internetowego nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca lub brak jest wystarczającej ilości surowca do realizacji zamówienia. Sklep internetowy wcześniej powiadomi  Kupującego o takiej sytuacji.

3) W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona, SKLEP INTERNETOWY zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep internetowy wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego. Zadatek uiszczony przez Klienta jest mu zwracany jeżeli do anulowania zamówienia dochodzi z przyczyn dotyczących Sklepu.

 

Rozdział 6 . Wysyłka towaru

1) Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

2) Opłata za przesyłkę uzależniona jest od wielkości zamówienia i rodzaju zamówionego towaru. Aktualne koszty transportu znajdują się na stronie www.sklep.panmarwood.pl. Sklep internetowy przed potwierdzeniem zamówienia skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania go o koszcie wysyłki.

3) Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego.

4) Wysyłka oraz dostawa towaru następuje tylko w dni robocze w godzinach 9-17

5) Przesyłki dostarczane są do miejsc dostępnych dla samochodów ciężarowych. Usługa nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania.

6) Czas otrzymania przesyłki uzależniony jest od czasu realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie przesyłki itp.) oraz od czasu dostawy realizowanej przez spedytora i nie powinien przekroczyć 30 dni.

7) W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, należy bezwzględnie sporządzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

8) W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Dane i sposób kontaktu zostały podane w Rozdziale I pkt 7 niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 7 . Formy płatności

1) Kupujący w sklepie internetowym www.sklep.panmarwood.pl ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty: PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

2) W wypadku zwrotu towaru przez Klienta (Konsumenta) na skutek odstąpienia od umowy zgodnie z rozdziałem 9 Regulaminu lub anulowania zamówienia zwroty należności za transakcje dokonane przelewem będą regulowane przez SKLEP INTERNETOWY za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego zgodnie z postanowieniem Rozdziału 5 pkt 3 Regulaminu.

 

Rozdział 8 . Reklamacje i gwarancja

1) Klienci SKLEPU INTERNETOWEGO mają prawo do zgłaszania reklamacji na zakupione towary.

2) SKLEP INTERNETOWY, ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy dostarczonej kupującemu. Odpowiedzialność zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 -576.

3) Towary są objęte również gwarancją producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej załączonej do towaru. Treść i warunki gwarancji dostępne są na stronie www.sklep.panmarwood.pl

4) Konsumentowi przysługuje prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi, niezależnie od praw przyznanych w ramach gwarancji.

5) Po odebraniu zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku towarów znajdujących się na paletach Klient powinien obejrzeć je z zewnątrz czy paleta lub pudełka nie mają oznak uszkodzenia. Jeżeli towar został uszkodzony w trakcie przewozu należy zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz spisać protokół szkody.

6) W przypadku stwierdzenia przez Klienta zarówno w chwili odbioru jak i w okresie gwarancji wad zamówionego towaru, Klient uprawniony jest do złożenia stosownej reklamacji przesłanej na adres SKLEPU INTERNETOWEGO na formularzu dostępnym  na stronie www.sklep.panmarwood.pl

7) Towar powinien zostać dostarczony do Sklepu Internetowego  kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (paragon lub faktura) oraz oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (w przypadku reklamacji składanej na podstawie udzielonej gwarancji jakości). W przypadku reklamacji jakościowej, reklamujący powinien również dostarczyć na adres Sklepu wadliwy towar (nie dotyczy podłóg i blatów zamontowanych).

8) Reklamacje wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru jak również niewłaściwego montażu nie będą brane pod uwagę. Nie będą uwzględniane również uwzględnianie reklamacje jeżeli dotyczą szkód powstałych w związku ze zwłoką w odbiorze towaru.

9) Sklep internetowy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu internetowego wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem lub fakturą VAT potwierdzających zakup reklamowanego towaru.

10) Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Klienta wymagalnej należności za towar.

11) W zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi, którzy nabywają towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsumenci),  wyłącza się odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru, a odpowiedzialność Sklepu z tytułu realizacji zamówienia ograniczona jest do wysokości poniesionej przez Klienta rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści

Rozdział 9 . Odstąpienie od umowy

1) W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów za pomocą aplikacji klienckiej - Konfigurator blatów jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego), przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134) – dalej zwaną „Ustawą”, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu. Wzór formularza odstąpienia od umowy  jest dostępny  na stronie www.sklep.panmarwood.pl.

2) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, lecz Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3) Złożone oświadczenie ma na celu poinformowanie Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy i musi mieć charakter jednoznaczny.

4) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

5) Konsument ma prawo odwołać oświadczenie o odstąpieniu od umowy tylko w przypadku, gdy oświadczenie o odwołaniu doszło do sprzedawcy jednocześnie lub przed oświadczeniem o odwołaniu.

6) W przypadku odstąpienia przez Klienta  od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu Sklepowi Internetowemu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno. Koszty odesłania  towaru ponosi Klient.

7) Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w ten sam sposób w jaki została uiszczona  opłata chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie będzie związany z ponoszeniem przez niego dodatkowych kosztów.

8) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny towaru na rzecz Klienta do chwili w której otrzyma produkty wskazane w pkt 6 z powrotem.

9) Klient nie ma prawa korzystania z  towaru w sposób, który nie jest konieczny do stwierdzenia cech i zastosowanie zakupionej rzeczy i jest odpowiedzialny za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej.  W przypadku zniszczenia rzeczy Sprzedawca może naliczyć opłatę za zniszczenia wynikłe z użytkowania, przekraczające granice zwykłego sprawdzenia towaru. Wysokość szkody ponoszonej przez Sprzedawcę będzie dokonywana poprzez porównanie wartości nowej rzeczy z wartością rzeczy, która została obliczona po uwzględnieniu minimalnego stopnia zużycia, który wiąże się ze oglądnięciem i sprawdzeniem towaru.

10) Klient po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru. Sprzedawca powiadomi Klienta o kosztach dostarczenia rzeczy i który ze sposobów dostarczenia jest najtańszym sposobem.

11) Klient ma wybór sposobu dostarczenia rzeczy. Ponosi on ryzyko wyboru podmiotu, który odeśle towar w jego imieniu. Przedsiębiorca nie zwraca kosztów dodatkowo poniesionych przez konsumenta, jeśli wybrał on inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

12) Zgodnie z art.38 ustawy, odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Rozdział 10 . Dane osobowe

1) Panmar Czekańska, Szmyd Sp. J. z siedzibą w Krośnie zwany dalej „Panmar” jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

2) Klient rejestrując się w Sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz  jest to niezbędne do realizacji zamówienia.

3) Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4) Dane osobowe Klientów podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.sklep.panmarwood.pl przetwarzane są w celu złożenia, realizacji i rozliczenia zamówienia (umowy sprzedaży).

5) Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowo-promocyjnych wyłącznie za jego zgodą.

6) Klient poprzez zapisanie się do Newsletter’a aplikacji klienckiej - Konfigurator blatów wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.0.123_t.j.), przy czym w dowolnym terminie może zrezygnować z jego otrzymywania

7) Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z warunkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Rozdział 11 . Postanowienia końcowe

1) Wszelkie spory strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdyby takie porozumienie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2) Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność SKLEPU INTERNETOWEGO, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

3) Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na Stronie, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian, która nie będzie wcześniejsza niż 7 dni od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu.

4) Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym www.sklep.panmarwood.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

5) Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.panmarwood.pl.

6) Regulamin Regulamin aplikacji klienckiej nie ogranicza praw klientów wynikających z Kodeksu Cywilnego, ustawy      z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnego w tym w szczególności przepisy ww. ustaw.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i stosujemy cookies, aby ułatwić ci korzystanie z naszych usług. Zapoznaj się z informacjami Więcej...